Metodicko-pedagogické centrum

MPP v Prešove:

  • vedie k zvýšeniu kvalifikácie pedagogických a nepedagogických pracovníkov v školách a školských zariadeniach,
  • preukazuje odborno-metodickú pomoc pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom, vykonávať analytické a výskumné práce v oblasti zvyšovania kvalifikácie pedagogických a nepedagogických pracovníkov,
  • na základe pokynov ministerstva školstva zodpovedá za vykonávanie činností:
    • v oblasti špeciálneho školenia učiteľov pre vzdelávanie a výchovu detí rómskej populácie,
    • v oblasti odborného rozvoja učiteľov škôl v  národnostných oblastiach (maďarská, ukrajinská, rusínska).

Integrálny (integrálny) MPC je súčasťou Rómskeho vzdelávacieho, informačného, dokumentačného a poradenského centra ROCEPO, ktoré pôsobí na celom území Slovenska a ktorého účelom je zohľadňovať špecifické potreby a podmienky rómskej národnostnej menšiny prostredníctvom špeciálneho školenia učiteľov v školách, kde je vysoké percento rómskych detí.