Ostatné

Projekt Otvorená škola je projektom zásadnej zmeny spoločenského postavenia školy. Klasická škola sa dnes chápe a profiluje predovšetkým ako vzdelávacia inštitúcia (v menšej miere ako vzdelávacia inštitúcia) v rámci povinnej školskej dochádzky. Pozíciu školy v oveľa širšom kontexte, však vnímame ako kultúrno-spoločenské zriadenie miestnej komunity a preto sme si stanovili cieľ v programovom vyhlásení vlády:

Škola sa musí stať kultúrnym, športovým a spoločenským centrom mestskej komunity v regióne. Školu považujeme za otvorenú komunitu študentov, učiteľov a rodičov, ktorej hlavným poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti vzdelávania pre každú rodinu a ďalších zákazníkov v rámci celoživotného vzdelávania na základe bezplatnej ponuky a dopytu po týchto službách.

(cit. Programové vyhlásenie vlády)