Periodiká BIGECHE a MIF

Základné informácie

Metodicko-pedagogické centrum v Prešove (ďalej len MPC) je podľa § 14 ods. 2 písm. c) Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ústredne riadenou organizáciou Ministerstva školstva Slovenskej republiky „na výkon metodickej činnosti a na ďalšie vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov.“ V jeho pôsobnosti sú školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych miest, obcí a krajov, ako aj krajských školských úradov v Prešove a v Košiciach.

MPC Prešov:

 • zabezpečuje ďalšie vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení,
 • poskytuje odbornú a metodickú činnosť v oblasti ďalšieho vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov,
 • vykonáva výskum a výskumnú činnosť v oblasti ďalšieho vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov,
 • pedagogickí zamestnanci vykonávajú na základe poverenia Ministerstva školstva SR celoslovenské kompetencie:
  • v oblasti odbornej garancie rómskej problematiky
  • v oblasti odbornej garancie ďalšieho vzdelávania učiteľov škôl v štátnych územiach (maďarsky, ukrajinsky, rusínsky)

Súčasťou MPC je Rómske vzdelávacie, informačné, dokumentačné, poradenské a konzultačné centrum – ROCEPO pre región celého Slovenska, ktorého cieľom je zohľadniť špecifické potreby a podmienky rómskej menšiny najmä prostriedkami a pomocou učiteľov na školách s veľkým počtom rómskych detí.

 

BIGECHE and MIF periodicals

Download publicationsBIGECHE no. 1 Favorite publicationsAdded: 18.5.2004

Professional-methodical periodical for teachers of biology, geography and chemistry at primary and secondary school

MIF no. 20 didactic journal for teachers of mathematics, computer science and physics. Favorite publicationsAdded: 6.2.2008

The content of the journal is focused on didactic and professional solutions to current problems of teaching these subjects. It allows teachers to follow the procedures of transformation of the content of the curriculum of the mentioned subjects at different types of schools.

 

Periodiká BIGECHE a MIF

Stiahnite si publikáciu BIGECHE č. 1. Obľúbená publikácia. Pridaná: 18.5.2004.

Odborno-metodické periodikum pre učiteľov biológie, geografie a chémie na základnej a strednej škole.

MIF č. 20 didaktický časopis pre učiteľov matematiky, informatiky a fyziky. Obľúbená publikácia. Pridaná: 6.2.2008.

Obsah časopisu je zameraný na didaktické a profesionálne riešenia aktuálnych problémov výučby týchto predmetov. Učiteľom umožňuje sledovať postupy transformácie obsahu učiva uvedených predmetov na rôznych typoch škôl.

 

Events

 • informant June 2008June 2008
 • informant May 2008May 2008
 • informant April 2008April 2008
 • informant March 2008March 2008
 • informant February 2008February 2008
 • informant January 2008January 2008
 • informant November-December 2007November – December 2007
 • informant October 2007October 2007
 • informant September 2007September 2007
 • informant June, July, August 2007June, July, August 2007
 • informant May 2007May 2007
 • informant April 2007April 2007
 • informant March 2007March 2007
 • informant February 2007February 2007
 • informant January 2007January 2007
 • informant December 2006December 2006
 • informant November 2006November 2006
 • informant October 2006October 2006
 • informant September 2006September 2006
 • informant June, July, August 2006June, July, August 2006
 • informant May 2006May 2006
 • informant April 2006April 2006
 • informant March 2006March 2006
 • informant February 2006February 2006
 • informant January 2006January 2006

 

Podujatia

 • informant jún 2008, jún 2008
 • informant máj 2008, máj 2008
 • informant apríl 2008, apríl 2008
 • informant marec 2008, marec 2008
 • informant február 2008, február 2008
 • informant január 2008, január 2008
 • informant november-december 2007, november-december 2007
 • informant október 2007, október 2007
 • informant september 2007, september 2007
 • informant jún, júl, august 2007, jún, júl, august 2007
 • informant máj 2007, máj 2007
 • informant apríl 2007, apríl 2007
 • informant marec 2007, marec 2007
 • informant február 2007, február 2007
 • informant január 2007, január 2007
 • informant december 2006, december 2006
 • informant november 2006, november 2006
 • informant október 2006, október 2006
 • informant september 2006, september 2006
 • informant jún, júl, august 2006, jún, júl, august 2006
 • informant máj 2006, máj 2006
 • informant apríl 2006, apríl 2006
 • informant marec 2006, marec 2006
 • informant február 2006, február 2006
 • informant január 2006, január 2006

 

General information

The Methodological and Pedagogical Center Prešov (following only MPZ) is in accordance with § 14, paragraph 2, section. c) of the National Republic of the Slovak Republic, Act no. Regulation (EC) No 596/2003 concerning the State administration in schools and the school self-management of a directive organized by the Schulministerium der Slowakischen Republik „on the basis of methodological activities and non-pedagogical education“ In addition to the entrance area, schools and school facilities are located under the management of self-governing cities, districts and districts, as well as the district schools in Prešov and Košice.

The MPZ Prešov:

 • guide further education for pedagogical and non-pedagogical employees of schools and school facilities through
 • effective professional work in the field Further education for pedagogical and non-pedagogical employees
 • guide research work in the field Further education for pedagogical and non-pedagogical employees through
 • garantiert find Offers by Schulministeriums der Slowakischen Republic fachliche Auseinandersetzung die für die gesamte Slovakia:
  – im Bereich der Roma-Problematik
  – im Bereich der Weiterbildung Lehrkräften out in an Schulen Gebieten with mehrheitlicher Bevölkerung Nationaler Minderheiten (ungarische, ukrainische, ruthenische)

The component of the MPZ is a training , information, documentation and consulting center for Romafragen – ROCEPO with a joint Slovak area of ​​interest, this goal is, with the help of teachers in schools with a high part of Roma children and children Ensure the benefits of the national minority of Rome.

 

Všeobecné informácie

(empty)

 

More Publications

Topics for the creation of graduation assignments from the Slovak language and literature Languages »» Slovak language 4985 6.00 3

2 Project teaching and creative drama as a means of democratization and humanization of teaching and school Languages »» Slovak language 4224 0.00 0

3 Creation, use and analysis of a didactic test in school practice Languages »» Slovak language 3657 7.00 6

4 The Miracle of Life project Languages »» Slovak language 2529 0.00 0

5 Development of reading literacy not only in Slovak language and literature classes Languages »» Slovak language 2198 9.00 3

6 Golden thread. Project using methods of drama education. Languages »» Slovak language 2194 0.00 0

7 How to do it? Graduation assignments for foreign languages. Languages 1962 0.00 0

8 Methodology of creating graduation assignments for the German language Languages »» German language 1381 0.00 0

9 Literary-musical project of a structured dramatic play Languages »» Slovak language 1290 0.00 0

10 Topics for graduation assignments in Ukrainian language and literature

 

Viacej publikácii

Témy pre tvorbu diplomových úloh zo slovenského jazyka a literatúry. Jazyky »» Slovenský jazyk 4985 6.00 3.

2 Projektové vyučovanie a tvorivá dramatika, ako prostriedok demokratizácie a humanizácie vyučovania a školy. Jazyky »» Slovenský jazyk 4224 0.00 0.

3 Tvorba, použitie a analýza didaktického testu v školskej praxi. Jazyky »» Slovenský jazyk 3657 7.00 6.

4 Projekt Zázrak života. Jazyky »» Slovenský jazyk 2529 0.00 0.

5 Rozvoj čitateľskej gramotnosti nielen na hodinách slovenského jazyka a literatúry. Jazyky »» Slovenský jazyk 2198 9.00 3.

6 Zlatá niť. Projekt využívajúci metódy dramatickej výchovy. Jazyky »» Slovenský jazyk 2194 0.00 0.

7 Ako na to? Maturitné úlohy pre cudzie jazyky. Jazyky 1962 0.00 0.

8 Metodika vytvárania diplomových úloh pre nemecký jazyk. Jazyky »» Nemecký jazyk 1381 0.00 0.

9 Literárno-hudobný projekt štruktúrovanej dramatickej hry. Jazyky »» Slovenský jazyk 1290 0.00 0.

10 Témy pre absolventské úlohy z ukrajinského jazyka a literatúry.

 

 

 

Others

The Open School project is a project of fundamental change in the social status of the school. Today, the classical school is understood, and also profiles itself, primarily as an educational institution (to a lesser extent as an educational institution) within the framework of compulsory school attendance. However, we perceive the position of the school in a much broader context as a cultural and social establishment of the local community, and therefore we set the goal in the government’s program statement:

The school must become a cultural, sports and social center of the municipal community in the region. We consider the school to be an open community of students, teachers and parents, whose main mission is to provide comprehensive services in the field of education for every family and other customers in lifelong learning on the basis of free supply and demand for these services.

(cit. Government Program Statement)

 

Ostatné

Projekt Otvorená škola je projektom zásadnej zmeny spoločenského postavenia školy. Klasická škola sa dnes chápe a profiluje predovšetkým ako vzdelávacia inštitúcia (v menšej miere ako vzdelávacia inštitúcia) v rámci povinnej školskej dochádzky. Pozíciu školy v oveľa širšom kontexte, však vnímame ako kultúrno-spoločenské zriadenie miestnej komunity a preto sme si stanovili cieľ v programovom vyhlásení vlády:

Škola sa musí stať kultúrnym, športovým a spoločenským centrom mestskej komunity v regióne. Školu považujeme za otvorenú komunitu študentov, učiteľov a rodičov, ktorej hlavným poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti vzdelávania pre každú rodinu a ďalších zákazníkov v rámci celoživotného vzdelávania na základe bezplatnej ponuky a dopytu po týchto službách.

(cit. Programové vyhlásenie vlády)

 

Practises

The methodological and pedagogical center of Prešov / CMP, ci-dessous / est, aux termes du paragr. 14, paragraph 2, letter c / de la loi No 361 Rec. of the National Council of the Slovak Republic, relative to the Administration of the State in the Field of Education and School Autonomy, an organization of the Minister of National Education of the Slovak Republic, Directorate of the Central Office, >> for the purpose of effecting methodological activities and external training of pedagogical and non-pedagogical employees >>. The competence of schools and school institutions, constitutions and bodies of cities, municipalities and autonomous regions, as well as the schools of schools of the regions of Prešov and Košice, is relevant.

CMP Prešov:

 • organize the formation of continuing education and non-education
 • guarantee of professional activity in the field of education of teachers and non-teachers
 • Realization of research activity in the field of continuing training for teachers and non-teachers
 • realization of Slovak competencies on the basis of the Minister’s charge:
  – the professional
  guarantee of Roma problems – the professional guarantee of training to continue to be minority teachers / Hungarian zones, Ukrainian, Russian /

The center of training, information, documentation, advice and consultation / ROCEPO / with competence for the assembly of Slovakia to be objective, on the intermediate of students in schools with a concentration of children, the tax account of the costs and specific conditions of the national minority of Rome.

 

Praktiky

Metodicko-pedagogické stredisko Prešov / CMP, ci-dessous / est, aux termes du paragr. 14, ods. 2, písm. c / de la loi č. 361 Rec. Národnej rady Slovenskej republiky o správe štátu v oblasti školstva a školskej autonómie, organizácii ministra školstva Slovenskej republiky, riaditeľstvo ústredia, >> pre účely uskutočňovania metodických činností a externých školení pedagogických a nepedagogických zamestnancov >>. Príslušná je pôsobnosť škôl a školských inštitúcií, ústav a orgánov miest, obcí a samosprávnych krajov, ako aj škôl Prešovského a Košického kraja.

 

CMP Prešov:

 • organizovať formy ďalšieho vzdelávania i nepedagogického,
 • zabezpečovať odbornú činnosť v oblasti vzdelávania učiteľov (pedagógov) i nepedagogických osôb,
 • realizovať výskumnú činnosť v oblasti ďalšieho vzdelávania učiteľov i nepedagogických osôb,
 • realizácia slovenských kompetencií na základe zodpovednosti ministra:
  • odborná záruka rómskych problémov,
  • odborná záruka ďalšieho vzdelávania učiteľov menšín (maďarskej, ukrajinskej a ruskej oblasti).

Centrum školenia, informácií, dokumentácie, poradenstva a konzultácií /ROCEPO/ s kompetenciou umožňujúcou zhromaždenia je objektívne, zamerané na stredne pokročilých študentov v školách s koncentráciou  na detí, daňový účet náklad a na špeciálne podmienky národnej rómskej menšiny. 

 

Privacy Policy

1.INTRODUCTION

1.1. PURPOSE OF POLICY. {mcpo.sk} (“us”, “we,” “Company”) is committed to respecting the privacy rights of visitors and other users of { mcpo.sk} (the “Site”). We created this Privacy Policy (this “Policy”) to give you confidence as you visit and use the Site, and to demonstrate our commitment to fair information practices. This Policy is only applicable to the Site, and not to any other websites that you may be able to access from the Site, each of which may have data collection and use practices and policies that differ materially from this Policy.

1.2. NOTICE CONCERNING CHILDREN

PLEASE NOTE: We are a general audience site, and do not direct any of our content specifically at children under 13 years of age pursuant to the Children’s Online Privacy Protection Act of 1998.

2.INFORMATION COLLECTION PRACTICES

2.1. WHAT BASIC INFORMATION DOES THE COMPANY COLLECT?

In operating the Site, we collect personal information from you in a couple different situations. The first is if you should contact us via the “contact” page. In doing so, you will provide us with your name and email address. The second is if you leave a comment to a blog post during which you may be asked for a name and other information. You are not required to provide us with information via these two methods to use and enjoy the Site.

2.2. WHAT ADDITIONAL INFORMATION DOES COMPANY COLLECT?

(a) AUTOMATIC COLLECTION. Our servers automatically recognize visitors’ domain names and IP addresses (the number assigned to computers on the Internet). No personal information about you is revealed in this process. The Site may also gather anonymous “traffic data” that does not personally identify you, but that may be helpful for marketing purposes or for improving the services we offer.

(b) COOKIES. From time to time, we may use the standard “cookies” feature of major browser applications that allows us to store a small piece of data on your computer about your visit to our Site. Cookies help us learn which areas of our Site are useful and which areas need improvement through programs including, but not limited to, Google Analytics. We may also use cookies from third party social sites and programs including, but not limited to, Facebook, Google Plus and Twitter. You can choose to disable cookies through your browser or independent programs available online. However, if you choose to disable this function, your experience at our Site may be diminished as some features may not work as they were intended.

(c) SPONSORS AND ADVERTISERS. We may decide to accept sponsorship and advertisements on the Site. Should this occur, you should assume said sponsors and advertisers will be given access to the impressions and click data on their marketing pieces. Your personally identifiable information will never be revealed to them by us.

3.USE AND SHARING OF INFORMATION

3.1. WHAT DOES COMPANY DO WITH COLLECTED INFORMATION?

(a) PERSONAL INFORMATION. We do not disclose the personally identifiable information to any third parties other than those that we use to facilitate the functioning of the site such as a hosting company and email program for mailings.

(b) ANONYMOUS INFORMATION. We use anonymous information to analyze our Site traffic. In addition, we may use anonymous IP addresses to help diagnose problems with our server, to administer our site, or to display the content according to your preferences. Traffic and transaction information may also be shared with business partners and advertisers on an aggregate and anonymous basis.

(c) USE OF COOKIES. Promotions or advertisements displayed on our site may contain cookies. We do not have access to or control over information collected by outside advertisers on our site.

(d) DISCLOSURE OF PERSONAL INFORMATION. We may disclose any information we have for you if required to do so by law or in the good-faith belief that such action is necessary to (1) conform to the edicts of the law or comply with legal process served on us, (2) protect and defend our rights or property or the users of the Site, or (3) act under exigent circumstances to protect the safety of the public or users of the Site.

(e) SALE OF INFORMATION. In order to accommodate changes in our business, we may sell or buy portions of the Site or our company, including the information collected through this Site. If Company or substantially all of its assets are acquired by a third party, user information will be one of the assets transferred to the acquirer.

4.SECURITY

The Site has security measures in place to prevent the loss, misuse, and alteration of the information that we obtain from you, but we make no assurances about our ability to prevent any such loss to you or to any third party arising out of any such loss, misuse, or alteration.

5.WEBSITE AREAS BEYOND COMPANY’S CONTROL

5.1. THIRD PARTY WEBSITES

From time-to-time, the Site may contain links to other websites. If you choose to visit those websites, it is important to understand our privacy practices and terms of use do not extend to those sites. It is your responsibility to review the privacy policies at those websites to confirm that you understand and agree with their practices.

6.CONTACT INFORMATION AND POLICY UPDATES

6.1. CONTACTING US

If you have any questions about this Policy or our practices related to this Site, please feel contact us using the “Contact” link on the menu located at the top of the site.

6.2. UPDATES AND CHANGES

We reserve the right, at any time, to add to, change, update, or modify this Policy to reflect changes in our Privacy Policy. We shall post any such changes on the Site in a conspicuous area. You may then choose whether you wish to accept said policy changes or discontinue using the Site. Any such change, update, or modification will be effective 30 days after posting on the Site. It is your responsibility to review this Policy from time to time to ensure that you continue to agree with all of its terms.

 1. If you have signed up for email communications from us, we will notify you of the privacy policy changes by email as well.

 

Zásady ochrany osobných údajov

1.ÚVOD

1.1.ÚČEL POLITIKY {mcpo.sk} („nás“, „my“, „spoločnosť“) sa zaväzuje dodržiavať práva na súkromie návštevníkov a ostatných používateľov stránky {mcpo.sk} („stránka“). Tieto zásady ochrany osobných údajov („Zásady“) sme vytvorili, aby sme vám poskytli dôveru pri návšteve a používaní stránky a aby sme preukázali náš záväzok k čestným informačným praktikám. Tieto zásady sa vzťahujú iba na stránku, a nie na iné webové stránky, ku ktorým budete mať zo stránky prístup. Každá z nich môže obsahovať postupy a zásady zhromažďovania a používania údajov a zásad, ktoré sa podstatne líšia od týchto zásad.

 

1.2. UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA DETÍ

POZNÁMKA: Sme webovou stránkou so všeobecným publikom a žiadny náš obsah nesmerujeme konkrétne na deti do 13 rokov podľa zákona o ochrane súkromia detí online z roku 1998.

 

 1. POSTUPY ZBERU INFORMÁCIÍ

2.1. AKÉ ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE SPOLOČNOSŤ ZHROMAŽĎUJE?

Pri prevádzkovaní stránok od vás zhromažďujeme osobné informácie v niekoľkých rôznych situáciách. Prvou je, ak nás budete kontaktovať prostredníctvom tlačidla „kontakt“. Pritom nám poskytnete svoje meno a e-mailovú adresu. Druhou možnosťou je, ak zanecháte komentár k blogovému príspevku, počas ktorého môžete byť požiadaní o meno a ďalšie informácie. Nie je potrebné, aby ste nám poskytovali informácie prostredníctvom týchto dvoch spôsobov k k plnohodnotnému používaniu a využívaniu stránky.

 

2.2. AKÉ DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE SPOLOČNOSŤ ZHROMAŽĎUJE?

(a) AUTOMATICKY ZBIERA. Naše servery automaticky rozpoznávajú názvy domén a adresy IP návštevníkov (počet pridelený počítačom na internete). V tomto procese nebudú zverejnené žiadne vaše osobné údaje. Stránka môže tiež zhromažďovať anonymné „prevádzkové údaje,“ ktoré vás osobne neidentifikujú, ale ktoré môžu byť užitočné na marketingové účely alebo na zlepšenie služieb, ktoré ponúkame.

 

(b) COOKIES. Z času na čas môžeme použiť štandardnú funkciu „cookies“ hlavných aplikácií prehľadávača, ktorá nám umožňuje uložiť do vášho počítača malý kúsok údajov o vašej návšteve našich stránok. Súbory cookies nám pomáhajú dozvedieť sa, ktoré oblasti našej stránky sú užitočné a ktoré oblasti je potrebné vylepšiť prostredníctvom programov vrátane Google Analytics (alebo iných). Môžeme tiež používať súbory cookies zo sociálnych stránok a programov tretích strán vrátane Facebook-u, Google Plus-u a Twitter-u (alebo iné). Cookies môžete zakázať pomocou prehľadávača alebo nezávislých programov dostupných online. Ak sa však rozhodnete túto funkciu deaktivovať, vaše skúsenosti s našimi webovými stránkami sa môžu znížiť, pretože niektoré funkcie nemusia fungovať tak, ako by mali.

 

(c) SPONZORING A REKLAMA. Môžeme sa rozhodnúť prijať sponzoring alebo reklamu na tejto stránke. Ak k tomu pristúpime, mali by ste vedieť, že uvedení sponzori a inzerenti dostanú prístup k údajom o zobrazeniach a kliknutiach. Vaše osobné identifikačné údaje inzerentom ani sponzorom nikdy nebudeme poskytovať.

 

 1. POUŽITIE A ZDIEĽANIE INFORMÁCIÍ

3.1. ČO ROBÍ SPOLOČNOSŤ SO ZOSBIERANÝMI INFORMÁCIAMI?

 

(a) OSOBNÉ INFORMÁCIE. Osobné identifikačné údaje nezverejňujeme žiadnym tretím stranám okrem tých, ktoré používame na uľahčenie fungovania stránky, ako je napríklad hostiteľská spoločnosť a e-mailový program na zasielanie pošty.

 

(b) ANONYMNÉ INFORMÁCIE. Na analýzu prenosu informácii na našej stránke používame anonymné informácie. Ďalej môžeme použiť anonymné IP adresy, aby sme pomohli diagnostikovať problémy s našim serverom, spravovali našu stránku alebo zobrazili obsah podľa vašich preferencií. Informácie o doprave a transakciách môžu byť tiež zdieľané s obchodnými partnermi a inzerentmi súhrnne a anonymne.

 

(c) POUŽÍVANIE COOKIES. Propagácie alebo reklamy zobrazené na našom webe môžu obsahovať súbory cookies. Nemáme prístup ani kontrolu nad informáciami zhromaždenými externými inzerentmi na našom webe.

 

(d) ZVEREJŇOVANIE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ. Môžeme zverejniť akékoľvek informácie, ktoré pre vás máme, ak to vyžaduje zákon alebo v dobrej viere veríme, že takéto kroky sú potrebné na (1) vykonanie v súlade s nariadeniami zákona alebo v súlade s právnym procesom, ktorý je nám poskytnutý, (2 ) chránime a bránime naše práva alebo majetok alebo používateľov stránky alebo (3) v naliehavých prípadoch chránime bezpečnosť verejnosti alebo používateľov stránky.

 

(e) PREDAJ INFORMÁCIÍ. Z dôvodu prispôsobenia sa zmenám v našom podnikaní môžeme predávať alebo kupovať časti webových stránok alebo našej spoločnosti, vrátane informácií zhromaždených prostredníctvom týchto webových stránok. Ak spoločnosť alebo v podstate všetky jej aktíva získa tretia strana, informácie o používateľovi budú jedným z aktív prevedených na nadobúdateľa.

 

4.BEZPEČNOSŤ

Stránka má zavedené bezpečnostné opatrenia zabraňujúce strate, zneužitiu a pozmeneniu informácií, ktoré od vás získame. Neposkytujeme však nijaké záruky týkajúce sa našej schopnosti zabrániť akejkoľvek takejto strate vám alebo akejkoľvek tretej strane vyplývajúcej zo straty, zneužitia alebo zmeny.

 

5.WEBOVÉ OBLASTI, KTORÉ SPOLOČNOSŤ NEDOKÁŽE KONTROLOVAŤ

 

5.1.WEBOVÉ STRÁNKY TRETÍCH STRÁN

Táto stránka môže z času na čas obsahovať odkazy na iné webové stránky. Ak sa rozhodnete tieto webové stránky navštíviť, je dôležité pochopiť, že naše postupy ochrany osobných údajov sa na tieto stránky nevzťahujú. Je vašou zodpovednosťou skontrolovať pravidlá ochrany súkromia na týchto webových stránkach a potvrdiť, že rozumiete ich praktikám a súhlasíte s nimi.

 

6.KONTAKTNÉ INFORMÁCIE A AKTUALIZÁCIE OPATRENÍ

6.1. KONTAKTUJTE NÁS 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad alebo našich postupov týkajúcich sa tejto stránky, kontaktujte nás pomocou odkazu „kontakt“ v ponuke v hornej časti stránky.

 

6.2. AKTUALIZÁCIE A ZMENY 

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek tieto pravidlá doplniť, zmeniť, aktualizovať alebo upraviť, tak aby odrážali zmeny v našich pravidlách ochrany osobných údajov. Všetky takéto zmeny zverejníme na stránke vo viditeľnej oblasti. Potom si môžete zvoliť, či chcete prijať uvedené zmeny pravidiel alebo prestať stránku používať. Každá takáto zmena, aktualizácia alebo úprava bude účinná 30 dní po zverejnení na stránke. Je vašou zodpovednosťou občasné preštudovanie týchto pravidiel, aby ste boli v obraze a vedeli o zmenách a tým vyjadrili, že budete naďalej súhlasiť so všetkými podmienkami.

 

(a) Ak ste sa zaregistrovali na zasielanie e-mailovej komunikácie od nás, upozorníme vás tiež na zmeny v zásadách ochrany osobných údajov e-mailom.

 

Publications

Category: MIF newsletter

Download now!MIF no. 20 didactic journal for teachers of mathematics, computer science and physics. Favorites Version:

Added: 18.3.2004

The content of the journal is focused on didactic and professional solutions to current problems of teaching these subjects. It allows teachers to follow the procedures of transformation of the content of the curriculum of the mentioned subjects at different types of schools.

Downloaded 206 times 206 Document size 669.00 KB Supported platforms Homepage http://www.mcpo.sk

Rating: 0.00 (0 votes)

Rate this document | Propose amendments | Invalid document | Send to a friend | Comments (0)

Category: MIF newsletter

Download now!MIF no. 21 didactic journal for teachers of mathematics, computer science and physics. Favorites Version:

Added: 31.5.2004

The content of the journal is focused on didactic and professional solutions to current problems of teaching these subjects. It allows teachers to follow the procedures of transformation of the content of the curriculum of the mentioned subjects at different types of schools.

 

Publikácie

 

Kategória: Spravodaj MIF.

 

Stiahnite teraz! MIF č. 20 didaktický časopis pre učiteľov matematiky, informatiky a fyziky. Obľúbená verzia:

 

Pridané: 18.3.2004.

 

Obsah časopisu je zameraný na didaktické a odborné riešenia aktuálnych problémov výučby týchto predmetov. Učiteľom umožňuje sledovať postupy transformácie obsahu učiva uvedených predmetov na rôznych typoch škôl.

 

Stiahnuté 206-krát 206. Veľkosť dokumentu 669,00 KB Podporované platformy, domovská stránka: http: //www.mcpo.skHodnotenie: 0,00 (0 hlasov)

 

Ohodnoťte tento dokument / Navrhnite zmeny a doplnenia / Neplatný dokument / Poslať priateľovi / Komentáre (0)

 

Kategória: Spravodaj MIF

 

Stiahnite teraz! MIF č. 21 didaktický časopis pre učiteľov matematiky, informatiky a fyziky. Obľúbená verzia:

 

Pridané: 31.5.2004

 

Obsah časopisu je zameraný na didaktické a profesionálne riešenia aktuálnych problémov výučby týchto predmetov. Učiteľom umožňuje sledovať postupy transformácie obsahu učiva uvedených predmetov na rôznych typoch škôl.

 

Social science subjects

The aim of the educational project is to stimulate young people’s interest in their past, present and, through them, their future. The aim is to awaken pride in oneself, one’s ancestors, one’s family and one’s country, but also to strengthen one’s position and cultural and linguistic identity in the united European Union. The accompanying goal is to improve and enhance interpersonal relationships in families, especially between children, parents and grandparents, increase mutual tolerance, establish a tradition of building their own family archives and chronicles, find connections between the „great history“ and the history of each person and finally find out what the most true data and information about the history of one’s own family, what and how influenced and shaped it.

 

Spoločenskovedné predmety

Cieľom vzdelávacieho projektu je stimulovať záujem mladých ľudí o svoju minulosť, prítomnosť a (prostredníctvom nich) aj svoju budúcnosť. Cieľom je prebudiť hrdosť na seba, svojich predkov, rodinu a krajinu, ale tiež posilniť svoju pozíciu a kultúrnu a jazykovú identitu v zjednotenej Európskej únii. Sprievodným cieľom je zlepšiť a skvalitniť medziľudské vzťahy v rodinách, najmä medzi deťmi, rodičmi a starými rodičmi, zvýšiť vzájomnú toleranciu, založiť tradíciu budovania vlastných rodinných archívov a kroník, nájsť súvislosti medzi „veľkou históriou“ a „históriou každého človeka“ a nakoniec zistiť najpravdivejšie údaje a informácie o histórii vlastnej rodiny, čo a ako ju ovplyvnilo a formovalo.

 

The methodological pedagogical center

The methodological pedagogical center in Přeš (in the next MMP) is based on the plan p. 14 (p. 2, b. C) of the Law of the National Council of the Slovak Republic No. 361 of the Code of Laws on Public Administration in the Education System and on School Self-Government, a state organization directly subordinate to the Ministry of Education. The methodological center was created “for the purpose of carrying out methodological activities and improving the qualifications of teaching and non-teaching personnel” of schools, school and preschool institutions of Eastern Slovakia: regions, cities, settlements, in cooperation with the regional education departments in the cities of Presov and Kosice.

MPP in Presov:

 • results in an increase in the qualifications of pedagogical and non-pedagogical workers in schools and school facilities,
 • demonstrates professional-methodological assistance to pedagogical and non-pedagogical workers,
  to carry out an analysis and research work in the field of raising the qualifications of pedagogical and non-pedagogical workers

on the basis of instructions from the Ministry of Education, is responsible for the implementation of activities:
– in the field of special training of teachers for the education and upbringing of children of the Roma population,
– in the field of professional development of school teachers in national territories (Hungarian, Ukrainian, Rusyn).
An integral (integral) MPC is a part of the Roma Educational, Information, Documentary, Consulting Center ROCEPO, which operates throughout the territory of Slovakia, the purpose of which is to take into account the specific needs and conditions of the Roma national minority through special training of teachers in schools where there is a high percentage of Roma children.

 

Metodicko-pedagogické centrum

Metodicko-pedagogické centrum v Přeši (v ďalšom texte MMP) vychádza z plánu na str. 14 (bod 2, písm. c)) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 361 Zb. o verejnej správe v školstve a o školskej samospráve, štátnej organizácii priamo podriadenej Ministerstvu školstva. Metodické centrum vzniklo „za účelom vykonávania metodickej činnosti a zvyšovania kvalifikácie pedagogických a nepedagogických zamestnancov“ škôl, školských a predškolských inštitúcií východného Slovenska: krajov, miest, osád, v spolupráci s regionálnymi odbormi školstva v mestách Prešov a Košice.

 

MPP v Prešove:

 • vedie k zvýšeniu kvalifikácie pedagogických a nepedagogických pracovníkov v školách a školských zariadeniach,
 • preukazuje odborno-metodickú pomoc pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom, vykonávať analytické a výskumné práce v oblasti zvyšovania kvalifikácie pedagogických a nepedagogických pracovníkov,
 • na základe pokynov ministerstva školstva zodpovedá za vykonávanie činností:
  • v oblasti špeciálneho školenia učiteľov pre vzdelávanie a výchovu detí rómskej populácie,
  • v oblasti odborného rozvoja učiteľov škôl v  národnostných oblastiach (maďarská, ukrajinská, rusínska).

Integrálny (integrálny) MPC je súčasťou Rómskeho vzdelávacieho, informačného, dokumentačného a poradenského centra ROCEPO, ktoré pôsobí na celom území Slovenska a ktorého účelom je zohľadňovať špecifické potreby a podmienky rómskej národnostnej menšiny prostredníctvom špeciálneho školenia učiteľov v školách, kde je vysoké percento rómskych detí.

 

E-Sports: How It Affects The Youth And What To Look Out For

Today, everything is at people’s fingertips. People are one Google search away from every vice on the planet. They could read up on how to drink ‘safely’, conspiracy theories on how tobacco is good for you and how gambling is one of the easiest ways to make money; none of which are close to true. The internet is a pretty dangerous place for children especially since gambling and gaming have moved online.

Gambling is not just slot machines and table games nowadays, it has expanded to much more than just the conventional games available before. The world of the internet brought with it something that revolutionised the gambling sector: e-sports. E-sports refers to games that are played by multiple people all over the world that can be bet on. It is a sector that shows quite a lot of promise in the gambling sector and there is a possibility of big winnings in the years to come.

E-sports games are more accessible now than ever before. Try can be played on phones, laptops and tablets. The problem with e-sports is that people do not even realise they are betting or gambling before it is too late. This is further made confusing because of the fact that people can pay for simple things like lives, skins or bonuses in games and think that it is an investment rather than gambling.

The youth are easily drawn into this because of easy access to debit and prepaid cards. Most e-sports games have affordable premium membership packs and this makes it even more attractive for them. This can lead to gambling on cool video game swag like ‘skins’ or ‘bonuses’ or in a later stage, join e-sports betting sites and gamble. This can lead to serious problems like stress, anxiety, depression and problem gambling issues in later stages of life.

There are three main points to keep in mind while talking about gambling among the youth.

<span data-mce-type=“bookmark“ style=“display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;“ class=“mce_SELRES_start“></span>

 1. Gambling is just like other risky behaviour: Most people, including parents, are nonchalant to their children spending money on video games or fantasy sports because they do not realise that this could potentially lead to more risky behaviour like gambling for real money later on in life. Just because they are not doing drugs, drinking or smoking, they are not engaging in any vices.
 2. Many Teens Already Have Gambling issues: There are a lot of young people who are already spending money on gambling. The easy access and low budget of fantasy sports can trigger a much serious gambling issue later in adulthood.
 3. Teens are adults in a few years: If people are not careful, these teens who are betting bonuses, lives and skins on fantasy sports games can easily shift to real money gambling because teens grow up to be adults pretty fast.

 

E-šport: Ako ovplyvňuje mládež a na čo si treba dávať pozor?

Dnes je všetko na dosah ruky. Ľudia sú jedným vyhľadávaním v Google ďaleko od každého zlozvyku na našej planéte. Môžu si prečítať ako „bezpečne“ piť, spoznať konšpiračné teórie o tom, ako je pre vás tabak dobrý a ako je hazard jedným z najjednoduchších spôsobov zarábania peňazí; pričom žiadna z týchto vecí nie je blízka pravde. Internet je pre deti veľmi nebezpečné miesto, najmä preto, že hazardné hry sa presunuli online priestoru.

Hazardné hry nie sú v dnešnej dobe iba hracie automaty a stolové hry, ale rozšírili sa aj na oveľa viac než len na bežné hry, ktoré boli dostupné predtým. Svet internetu so sebou priniesol niečo, čo prinieslo revolúciu v odvetví hazardných hier – elektronické športy. Elektronické športy označujú hry, ktoré hrajú viacerí ľudia na celom svete a na ktoré je možné staviť. Je to odvetvie, ktoré v sektore hazardných hier ukazuje pomerne veľa prísľubu, a v nadchádzajúcich rokoch existuje možnosť veľkých výhier.

 

Elektrické športy sú teraz prístupnejšie ako kedykoľvek predtým. Je ich možné hrať na telefónoch, notebookoch a tabletoch. Problém elektronických športov spočíva v tom, že ľudia si ani neuvedomujú, že tipujú alebo hazardujú, skôr ako bude neskoro. Toto je ďalej mätúce kvôli skutočnosti, že ľudia môžu platiť za jednoduché veci, ako sú  ďalšie životy v hre, skiny (nové vzhľady) alebo bonusy v hrách, a myslia si, že ide skôr o investíciu ako o hazard.

 

Mládež sa do toho všetkého dá ľahko vtiahnuť, kvôli ľahkému prístupu k debetným a predplateným kartám. Väčšina e-športových hier má dostupné prémiové balíčky členstva a preto je pre nich ešte atraktívnejšia. To môže viesť k hazardu na videohrách, ako sú napríklad „skiny“ alebo „bonusy,“ alebo sa v neskoršej fáze zapojíte do stránok so stávkami na elektronické športy a hazardujte. To môže viesť k vážnym problémom ako je stres, úzkosť, depresia a problémy s hazardom v neskorších životných fázach.

Keď hovoríme o hazardných hrách medzi mládežou, treba mať na pamäti tri hlavné body:

 

Prvý bod – hazard je rovnaký ako akékoľvek iné rizikové správanie: Väčšina ľudí, vrátane rodičov, nie je naklonená tomu, aby ich deti utrácali peniaze za videohry alebo fantasy športy, pretože si uvedomujú, že by to mohlo neskôr viesť k rizikovejšiemu správaniu, ako napríklad hazardu o skutočné peniaze. Len preto, že nedrogujú, nepijú ani nefajčia, nezapájajú sa do nijakých zlozvykov.

Druhý bod – mnoho dospievajúcich už má problémy s hazardom: Existuje veľa mladých ľudí, ktorí už míňajú peniaze za hazard. Ľahký prístup a nízky rozpočet fantasy športu môže neskôr v dospelosti vyvolať veľmi vážny problém s hazardom. 

Tretí bod – dospievajúci sú o pár rokov dospelí: Ak si ľudia nedajú pozor, títo tínedžeri, ktorí vsádzajú bonusy, životy a skiny na fantasy športové hry, môžu ľahko prejsť k hazardu so skutočnými peniazmi, pretože z dospievajúcich vyrastajú dospelí ľudia veľmi rýchlo.

 

Why Gambling Education Is Important

Gambling is a pastime for a lot of people. There are a large number of people who prefer gambling over other entertainment venues like shopping malls, the movies, going to a play, music festivals etc. However, there are also downsides to gambling. Even though gambling is allowed only among adults, there is a growing number of youngsters, especially teenagers entering adulthood, who are attracted to and often get addicted to gambling. Therefore it is very important to educate the youth about the dangers of gambling.

 How To Identify Student Gamblers

 There are subtle tell tale signs that point to gambling addiction or an onset of the same in someone. This can be easily identified by people close to the student, like peers, friends, parents and even teachers. Some of these are listed below.

 1. Low Attendance: Most of the gambling venues are quite away from schools and educational institutions, and teens who are actively gambling would regularly miss class. So a person who is regularly missing might be a likely suspect. However, it could be some other vice that the student might have picked up, so it is important that the parents or teachers or whoever notices it have a mature conversation about it with them.
 2. Money Problems: If a student seems to have more money than they can possibly have, or constantly asks around for money, it could be a sign of them getting into a gambling addiction. However, it is important to note that this is not definitive of any vice and is just a symptom of one.
 3. Sudden Drop in Grades: A sudden drop in grades of a student could be symptomatic of a depressive episode, but combined with money problems and low attendance it could mean that the student is involved in some sort of illegal activity, one of which could be gambling.
 4. Change in company: If a student suddenly starts hanging out with a new set of friends, or if they completely isolate themselves, there is a chance that the student might be going through something internally or they could be gambling, depending on what they are up to. All of these signs may seem vague, but to a person who knows them completely, it could make sense.

What To Do

 Sit down and have a mature conversation with the person you think could be a problem gambler. Give them a free environment to open up and admit their fault and whatever you do, do not try to punish them for it. Having a negative emotion attached to a negative thing they want to change could push them deeper into the vice and not pull them out of it. Try to make sure that they understand what went wrong, what mistake they made and help them recover from it, because positive emotions trump negative emotions when it comes to change.

 

Prečo je vzdelávanie v oblasti hazardných hier dôležité

Hazardné hry sú zábavou pre veľa ľudí. Existuje veľké množstvo ľudí, ktorí uprednostňujú hazardné hry pred inými zábavnými podnikmi, ako sú nákupné centrá, filmy, divadelné hry, hudobné festivaly atď. Hazardné hry však majú aj svoje negatíva. Napriek tomu, že hazardné hry sú povolené iba medzi dospelými, rastie počet mladých ľudí, najmä tínedžerov, ktorí vstupujú do dospelosti, ktorí sú priťahovaní a často sa stávajú závislými hráčmi hazardných hier. Preto je veľmi dôležité vzdelávať mládež o nebezpečenstvách hazardných hier.

Ako identifikovať študentov gamblerov?

 

Existujú jemné náznaky, ktoré poukazujú na závislosť od hazardných hier alebo ich výskyt u niekoho. Toto môžu ľahko identifikovať ľudia v blízkosti študenta, napríklad rovesníci, priatelia, rodičia alebo dokonca aj učitelia. Niektoré z nich sú uvedené nižšie.

Nízka účasť: väčšina miest s hazardnými hrami je dosť ďaleko od škôl a vzdelávacích inštitúcií a študenti, ktorí sa aktívne venujú hazardným hrám, by pravidelne premeškali vyučovanie. Takže osoba, ktorá je pravidelne nezvestná, môže byť pravdepodobne podozrivá. Môže to však byť nejaký iný zlozvyk, ktorý si študent mohol vziať, takže je dôležité, aby rodičia alebo učitelia, alebo ktokoľvek kto to zbadal, mali s nimi zrelý rozhovor. 

Problémy s peniazmi: ak sa zdá, že študent má viac peňazí ako môže prípadne mať alebo neustále pýta peniaze, môže to byť známka toho, že sa dostal do hráčskej závislosti. Je však dôležité poznamenať, že to nie je definitívne pre akýkoľvek zlozvyk a je to iba jeho príznak.

Náhly pokles známok študenta: môže byť príznakom depresívnej epizódy, ale v kombinácii s problémami s peniazmi a nízkou dochádzkou by to mohlo znamenať, že študent je zapojený do nejakej nelegálnej činnosti, ktorou môže byť napríklad spomínaný hazard. 

Zmena v spoločnosti: ak sa študent náhle začne stretávať s novými kamarátmi alebo sa úplne izoluje, existuje šanca, že študent môže vnútorne niečo prežívať alebo by mohol hazardovať podľa toho, o akú osobu ide. Všetky tieto znaky sa môžu zdať neurčité, ale pre človeka, ktorý ich úplne pozná, by to mohlo mať zmysel.

Čo robiť

 

Sadnite si a veďte zrelý rozhovor s osobou, o ktorej si myslíte, že by mohla byť problémovým hráčom. Poskytnite mu slobodné prostredie, aby sa otvoril a priznal si chybu, a nech urobil čokoľvek, neskúšajte ho za to trestať. Ak bude mať negatívne emócie spojené s negatívnou vecou, ktorú chce zmeniť, mohlo by ho to zatlačiť hlbšie do zlozvyku a nie ho z neho vytiahnuť. Snažte sa ubezpečiť, že rozumie tomu, čo sa pokazilo, akú chybu urobil, a pomôžte mu zotaviť sa z toho, pretože pozitívne emócie zvíťazia nad negatívnymi emóciami, pokiaľ ide o zmenu.

 

Gambling Among The Youth: How Teachers & Parents Can Help

Gambling is fun, but it is also dangerous if you do not know what you are doing. There is no country in the world where gambling is legal for minors. However, there is a form of gambling that is legal because there is no regulation for it in almost any country. This gambling is available for e-sports.

There are a lot of games where it is possible to trade video game swag like ‘bonuses’, ‘skins’ and ‘lives’ and there are platforms to do so. These platforms are being used to gamble for these things based on who wins and loses. This is the textbook definition of gamlbing and is becoming  a serious issue among the youth, and a growing concern among the parents.

One of the major obstacles that need to be tackled is the age limit. There is no official age limit for most of the e-sports games available nowadays. Games like Player Unknown’s Battlegrounds (popularly called PUBG), Call of Duty (COD), League of Legends, Free Fire, Dota 2, Valorant etc. do not have age restrictions for the players. This means that anyone with an internet connection and little money can gamble. It is the job of educators to ensure that kids these days know the harmful impacts of gambling.

So how can parents make sure that children do not fall to the vice of gambling so early in their life? One of the best ways is controlling the money that they get. If the children are indeed betting, they need a source of money because they cannot make money on their own without turning at least 17. This means that controlling their money flow can help control their gambling issue. However, not all teens who spend on fantasy sports are gambling their money away. Some of them just want to experience the game fully and for that they may ask for a premium membership of the game. As long as the parents have supervision over their bankroll, they should be fine.

There are a few tell tale signs you can use to identify if a minor is gambling in e-sports. A few of these are listed below.

 • Unexplained Absences: If a child is frequently absent from school or from the house, and does not give any logical explanation, they may be gambling. It could be something else too, so it is definitely a good idea to start a healthy conversation on the topic.
 • Sudden Behavior Changes: This is one of the most noticeable signs when something is wrong and needs a formal discussion with immeduare effect.
 • Money Problems: If a teen shows signs of having more money than usual, or seems to have money problems often, they might be spending money unwisely.

 

Hazardné hry medzi mládežou: Ako učitelia a rodičia môžu pomôcť?

Hazardné hry sú zábavné, ale tiež nebezpečné, ak neviete, čo robíte. Na svete neexistuje žiadna krajina, kde by hazardné hry boli legálne pre maloletých. Existuje však forma hazardu, ktorá je legálna, pretože v takmer žiadnej krajine pre ňu neexistuje žiadna regulácia. Tento hazard je k dispozícii pre elektronické športy.

Existuje veľa hier, kde je možné obchodovať s časťami videohier ako „bonusy,“ „skiny“ alebo „životy,“ a existujú na to platformy. Tieto platformy sa používajú na hazard týchto vecí na základe toho, kto vyhráva a prehráva. Toto je učebnicová definícia hazardu a stáva sa vážnym problémom medzi mládežou, pričom záujem rodičov, tiež výrazne narastá.

Jednou z hlavných prekážok, ktorú je potrebné vyriešiť je veková hranica. Pre väčšinu e-športových hier, ktoré sú dnes k dispozícii neexistuje žiadny oficiálny vekový limit. Hry ako Player Unknown’s Battlegrounds (ľudovo nazývané PUBG), Call of Duty (COD), League of Legends, Free Fire, Dota 2, Valorant atď. Nemajú pre hráčov vekové obmedzenia. To znamená, že každý, kto má internetové pripojenie a aspoň trochu peňazí môže hazardovať. Úlohou pedagógov je zabezpečiť, aby deti v dnešnej dobe poznali škodlivé účinky hazardných hier.

 

Ako teda môžu rodičia zabezpečiť, aby deti tak skoro v živote neprepadli zlozvyku hazardu? Jedným z najlepších spôsobov je kontrola peňazí, ktoré dostanú. Ak deti skutočne tipujú, potrebujú zdroj peňazí, pretože samy nemôžu zarobiť peniaze bez toho, aby dosiahli najmenej 17 rokov. To znamená, že kontrola toku peňazí môže pomôcť pri kontrole ich hazardných hier. Nie všetci tínedžeri, ktorí sa venujú fantasy športu, však svoje peniaze hazardujú. Niektorí z nich chcú hru zažiť naplno a preto môžu požiadať o prémiové členstvo v hre. Pokiaľ majú rodičia dohľad nad svojím finančným prostriedkom, všetko by malo byť v poriadku.

Existuje niekoľko znakov správania, pomocou ktorých môžete zistiť, či maloletý hrá hazardné hry v e-športe. Niektoré z nich sú uvedené nižšie.

Nevysvetliteľné neprítomnosti: ak je dieťa často neprítomné v škole alebo v domácnosti a neposkytne nijaké logické vysvetlenie, môže ísť o hazardné hry. Môže to byť tiež niečo iné, takže je určite dobrý nápad začať zdravú konverzáciu na túto tému. 

Náhle zmeny správania: toto je jeden z najvýraznejších znakov, keď niečo nie je v poriadku a vyžaduje formálnu diskusiu s okamžitým účinkom. 

Problémy s peniazmi : ak dospievajúci vykazuje známky toho, že má viac peňazí ako obvykle, alebo sa zdá, že má často problémy s peniazmi – mohol by peniaze míňať nerozumne napríklad na hazard.