Všeobecné informácie

Metodicko-pedagogické centrum Prešov (v nadväznosti len na MPZ) je v súlade s § 14 ods. 2 ods. c) Národnej republiky Slovenskej republiky, zákona č. Nariadenie (ES) č. 596/2003 o štátnej správe v školách a školskej samospráve týkajúce sa smernice organizovanej Schulministerium der Slowakischen Republik „na základe metodických činností a nepedagogického vzdelávania“ Okrem vstupného priestoru školy a školské zariadenia sídlia v správe samosprávnych miest, okresov a okresov, ako aj okresných škôl v Prešove a Košiciach.
MPZ Prešov:
viesť ďalšie vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení prostredníctvom
efektívna odborná práca v odbore Ďalšie vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov
usmerňovať výskumné práce v oblasti Ďalšie vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov prostredníctvom
garantiert find Ponuky od Schulministeriums der Slowakischen Republic fachliche Auseinandersetzung die für die gesamte Slovensko:
– im Bereich der Roma-Problematik
– im Bereich der Weiterbildung Lehrkräften out in an Schulen Gebieten with mehrheitlicher Bevölkerung Nationaler Minderheiten (ungarische, ukrainische, ruthenische)
Súčasťou MPZ je školiace, informačné, dokumentačné a poradenské centrum pre Romafragen – ROCEPO so spoločným záujmovým územím Slovenska. Tento cieľ je s pomocou učiteľov v školách s vysokou časťou rómskych detí a detí zabezpečiť výhody národnostnej menšiny v Ríme.